White Tara Chanted by Lama Chonam & Sangye Khandro White Tara with Sangye Khandro.mp3 (52.9 MB)