Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 669 BWV 669.pdf (1.04 MB)